Kakovost

 

Kakovost je eden od temeljih stebrov delovanja podjetja in ji posvečamo veliko pozornost. Zavedamo se, da je potrebno v vsakem trenutku in vsakemu kupcu dostavljali le izdelke, ki v celoti ustrezajo standardom kakovosti in zahtevam kupca.

 

Za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti podjetje vedno več vlaga v avtomatizacijo in robotizacijo, nadzor in monitoring proizvodnje, beleženje ter arhiviranje podatkov in meritev, usmerja se v Industrijo 4.0, ob tem pa skrbi za vzdrževanje ter nadgradnjo svojih ISO standardov.

Certifikati

Podjetje že vrsto let vzdržuje in nadgrajuje ISO certifikate, saj sta ISO 9001 in ISO 14001 temeljito vpeljana v celotno poslovaje in delo podjetja. Sodelovanje z avtomobilsko industrijo pa podjetje vedno bolj usmerja v standard IATF 16949, katerega temelje smo že začeli postavljati.

Industrija 4.0

Industrijo 4.0 vse bolj integriramo v delovanje vseh proizvodnih procesov. Popoln nadzor delovanja strojev, spremljanje učinkovitosti, zasedenosti in ostalih parametrov ter popolno brezpapirno poslovanje, so v celoti izboljšali naše procese in rezultate dela.

Nadzor kakovosti

Uvedba in izvajanje različnih standardov kakovosti ter sodobnih metod, ki nam zagotavljajo boljšo, kakovostnejšo, sistematizirano in varno delo so zagotovilo našim kupcev, da bodo prejeli le najboljše izdelke.

Sodobni CNC in video merilni stroji, specialni merilniki, merilne in kontrolne priprave ter računalniška podpora nam omogočajo, da opravimo vse potrebne meritve, jih ustrezno obdelamo, prezentiramo ter arhiviramo.

Merilni laboratorij

Za potrebe proizvodnje orodij in plastičnih izdelkov ima podjetje svoj merilni laboratorij, kjer s sodobnimi merilnimi stroji izvaja meritve, opravlja kontrolo procesov in izdelkov.
  • Video merilni stroj TESA V-300 GL DCC
  • 3D Merilni stroj, DEA GLOBAL B PERFORMANCE, Silver Edition
  • Profilni projektor, PJ – A3000,
  • Merilni projektor za umerjanje orodja ZOLLER Smile400
  • Merilec hrapavosti Mahr MarSurf PS 10
  • Klasični merilni instrumenti

Zaposleni

 

Zaposleni so naše največje bogastvo in motor našega napredka. Skozi vodenje, komunikacijo in spodbujanje v nove izzive se krepi povezanost znotraj kolektiva, kar odpira vrata v svet novih znanj in nabiranja dragocenih izkušenj.

Delovno okolje

Veliko pozornost v podjetju namenjamo dobrim delovnim pogojem in prijaznemu delovnemu okolju za zaposlene. Skrbimo, da so prostori čisti, urejeni in da se zaposleni ter tudi naši obiskovalci v njih dobro in varno počutijo.

Metodološka skrb za red in čistočo ter dobri in nadzorovani mikroklimatski pogoji (temperatura, vlaga, hrup in osvetljenost) so zagotovilo, da delamo in ustvarjamo v delovnem okolju, ki je zaposlenim prijazno in jim zagotavlja zdravo, uspešno in kreativno delo.

Usposabljanje in izobraževanje

Temelj razvoja podjetja je usposabljanje in izobraževanje, ki mu namenjamo še posebno pozornost. Organiziramo interna izobraževanja, kjer v vlogi organizatorjev in predavateljev nastopajo naši vodilni strokovnjaki. Zaposlene pošiljamo tudi na dodatna izobraževanja in seminarje, ki so organizirani s strani strokovnih institucij in njihovih strokovnjakov.

Še posebej smo ponosni, da sodelavci veliko časa namenjajo izobraževanju tudi izven delovnega časa in našega kolektiva. Prav tako pa je zaznati izrazito pripravljenost, da ta znanja med sabo tudi delijo in se tako vsi skupaj nadgrajujejo in postajajo še večji in boljši strokovnjaki.

Oprema

Strateški razvoj podjetja se odraža tudi v sistematični nabavi opreme, strojev in orodja. Sledimo smernicam vodstva in investiramo v stroje svetovno najbolj prepoznavnih in kakovostnih izdelovalcev strojev.

Posebno pozornost namenjamo tudi sistematiziranemu vzdrževanju strojev in naprav. Zaposleni poskrbijo za redna vzdrževalna dela in preglede, ki so skrbno dokumentirani. V primeru večjih posegov, pa za to poskrbijo servisne službe, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o servisiranju.

Inovativnost

 

Vseskozi uvajamo in sledimo inovativnim rešitvam. Nove ideje, primeri dobre prakse, moderne metode vodenja, poslovanja in dela so vodilo za naše dobro delo in nadaljnji razvoj.

Novi izzivi – novi uspehi

V podjetju vzpodbujamo pri vseh zaposlenih zanimanje za nove izzive, si zastavljamo nove projektne naloge in poskušamo slediti modernim trendom razvoja tako naše osnovne dejavnosti kot tudi industrije v celoti.

Uvajamo moderne pristope k delu, napredne tehnologije, programske rešitve in digitalizacijo procesov, sodelujemo pa tudi v različnih razvojnih projektih in z veliko partnerji nastopamo na skupnih projektih.

Okolje

 

Področju okolja podjetje že vrsto let namenja zelo pomembno vlogo in posebno pozornost. Certifikat ISO 14001, naše smernice, odnos ter obnašanje do okolja dokazujejo, da je skrb za okolje ena od naših prioritetnih usmeritev.

Obnovljivi viri energije

Že desetletje nazaj je podjetje prepoznalo pomembnost obnovljivih virov in postavilo svojo lastno sončno elektrarno. Energijo izkoriščamo predvsem za lastne potrebe, viške pa oddajamo v omrežje.

Prav tako smo med prvimi prepoznali pomembnost varčevanja z energijo in pripravili energijsko strategijo, ki zajema tako uporabo varčnih LED svetilk, kot tudi kodeks obnašanja do energije in varčevanja z njo.

Ravnanje z odpadki

Strateška usmeritev varovanja okolja zajema tudi nadvse pomembno področje ravnanja z odpadki. Skrbno spremljamo in evidentiramo vse vrste odpadkov in poskušamo najti proizvodne procese in materiale, ki ne povzročajo okolju škodljivih odpadkov, če pa ti že nastajajo pa poskrbimo, da je le-teh čim manj.

Posebno skrb namenjamo tudi zmanjševanju volumna odpadnih materialov in sortiranju. Pogodbe z odjemalci odpadnih materialov nam zagotavljajo urejenost in preglednost nad nastalimi odpadki in nam dajejo garancijo, da se je z našimi odpadki ravnalo v skladu z vsemi predpisi in smo s tem povzročili najmanjši možni negativni vpliv na okolje.

Družbena odgovornost podjetja

 

Družbena odgovornost podjetja do lokalne skupnosti, športa, kulture in vseh pomoči potrebnih je v zadnjih letih postala ena od prioritetnih nalog in usmeritev podjetja.

Poslovni partnerji

 

Poslovni partnerji in odnosi z njimi so najpomembnejši temelj za naš razvoj in prihodnosti, zato gradimo na vzajemnem zaupanju, strokovnosti, obveščanju in spoštovanju.

 

Zavedamo se, da se naši poslovni partnerji zanašajo in računajo na našo strokovnost, ob tem pa pričakujejo popolno spoštovanje zastavljenih terminov in kakovosti dobav.
.

Zagotavljamo pravočasne in kvalitetne dobave

Vse se začne z dobrim planiranjem in dobro računalniško podporo. Vsa naročila sprejemamo in obdelujemo preko EDI sistema izmenjave podatkov in jih obdelujemo in planiramo v Microsoft Dynamics NAV.

Integracija vseh sistemov in procesov nam zagotavlja planirano, učinkovito in kakovostno proizvodnjo ter zadovoljne kupce.

Varnost

 

Na področju varnosti potekajo nenehne aktivnosti v smeri zagotovitve še boljših in varnejših pogojev dela. V ta proces intenzivno vključujemo tudi zaposlene in tako skupaj iščemo možnosti za nenehen razvoj in izboljšave.

Zdravje pri delu

V vseh proizvodnih oddelkih skrbimo za ustrezne mikroklimatske pogoje in v sled tega konstantno spremljamo temperaturo, relativno vlažnost, osvetljenost in hrup.

Podjetje intenzivno dela tudi na pridobitvi certifikata sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

Naše rešitve

Vaš naslednji korak

Obrnite se na naše strokovnjake.

kontaktirajte nas

Sledi nam